Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet i Kragerø klatreklubb

Årsmøtet avholdes den 2. mars kl. 18.00 i Løkkebakken 8.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle klatreklubbens årsberetning
Sak 9: Behandle klatreklubbens regnskap i revidert stand
Sak 10: Informasjon fra styret
      Sak 10.1: Priser for leie av utstyr
      Sak 10.2: Nye vedtekter. Styret ønsker fullmakt til å vedta disse.
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Kasserer
15.2 Sekretær
15.3 Øvrige styremedlemmer
      15.4 Varamedlemmer
      15.5 To revisorer
      15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
      15.7 Leder av valgkomiteen
      15.8 Øvrige (to) medlemmer av valgkomiteen
      15.9 Varamedlem til valgkomiteen

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Med vennlig hilsen
styret i Kragerø klatreklubb