Vedtekter for Kragerø klatreklubb

1. NAVN OG FORMÅL.
Klubbens navn er Kragerø klatreklubb. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende
personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive informasjon om klatresport, å skape kontakt
mellom klatreinteresserte og virke for deres interesser, samt å drive klatresport organisert i Norges
idrettsforbund. Den vil søke å fremme en klatresport med vekt på sikkerhet og vern om
klatremulighetene.

2. MEDLEMMER.
Klubben er åpen for alle klatreinteresserte. Medlemmer forplikter å overholde Norges idrettsforunds
(NIF) og klubbens lover og bestemmelser. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges
idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt klubbens vedtekter, lover og bestemmelser.
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

3. STEMMERETT OG VALGBARHET.
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1
måned og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til
tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordna idrettsorganisasjon.

4. KONTINGENT.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales innen forfallsdato. Medlemmer som skylder
kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i
klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

5. TILLITSVALGTES GODTGJØRING.
Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til refusjon for faktiske utgifter skal
framgå av klubbens regnskap.

6. HABILITET.
For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s habilitetsregler, jf NIF’s
lov § 2-71. 1 Paragrafen inneholder normale kriterier for inhabilitet.

7. STRAFFESAKER.
For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF’s straffebestemmelser).

8. ÅRSMØTE.
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles av
styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på
www.krageroklatreklubb.no. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest
2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene seinest 1 uke før
årsmøtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller
media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigete medlemmer som møter. Ingen har mer
enn en stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslista seinest
en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik
beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

9. LEDELSE AV ÅRSMØTET. REFERAT.
Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møteleder trenger ikke å være medlem av klubben. Det skal føres
skriftlig referat fra årsmøtet.

10. STEMMEGIVING PÅ ÅRSMØTET.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med et alminnelig flertall
av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det
kreves av noen av de stemmeberettigete. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det
antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som
er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som
skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat
ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer
enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter
denne avstemminga anses valgt de som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.

11. ÅRSMØTETS OPPGAVER.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne innkalling og saksliste.
2. Velge møteleder og referent.
-3. Behandle klubbens årsmelding.
4. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
5. Behandle innkomne forslag.
6. Fastsette kontingent.
7. Vedta klubbens budsjett.
8. Velge minimum:
a) leder og kasserer
b) ett styremedlem
c) revisor med stedfortreder
d) representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
e) valgkomité

12. EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER.
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller
når minst en tredjedel av de stemmeberettigete medlemmene krever det.
Ekstraordinære årsmøter innkalles på samme måte som ordinære.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallinga.

13. STYRET.
Klubben ledes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordna idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for
disse.
3. Administere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de instrukser og
bestemmelser som til enhver tid gjelder for idretten.
4. Representere klubben utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

14. VEDTEKTSENDRING.
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært oppført på sakslista, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendringer må
godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Punkt 15 om oppløsning kan ikke endres.

15. OPPLØSNING.
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder seinere. For at oppløsning skal skje, må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning
og nødvendige vedtektsendringer i tilknytting til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om
vedtektsendring.
Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling
et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Share